Privacyverklaring

Privacyverklaring Aveta Rotterdam

Aveta Rotterdam, gevestigd aan Maskerbloemstraat 21 3053 EC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.aveta-rotterdam.nl | Maskerbloemstraat 21 | 3053 EC | Rotterdam | +31618114678

Marit Segers is de Functionaris Gegevensbescherming van Aveta Rotterdam. Zij is te bereiken via info@aveta-rotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aveta Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Naam partner

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Aveta Rotterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Relatie met partner

– Verloop zwangerschap

– Verloop eventuele eerdere zwangerschappen

– Geschatte bevaldatum

– Het hoeveelste kindje je verwacht

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aveta Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het juist kunnen adresseren van je factuur

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het kunnen inschatten of nader contact voor de start van de cursus wenselijk is

– Het kunnen inschatten hoe de cursusinhoud op jouw situatie kan worden afgestemd

Geautomatiseerde besluitvorming

Aveta Rotterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aveta Rotterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aveta Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                                                                           Bewaartermijn         Reden

Persoonsgegevens                                                       9 Maanden               Het juist kunnen adresseren van je factuur

Contactgegevens                                                         9 Maanden               Het juist kunnen adresseren van je factuur

Gegevens partner                                                         9 Maanden               Het juist kunnen adresseren van je factuur

Relatie met partner                                                       9 Maanden               Het kunnen inschatten hoe de cursusinhoud op jouw situatie kan worden afgestemd

Verloop zwangerschap                                                  9 Maanden              Het kunnen inschatten hoe de cursusinhoud op jouw situatie kan worden afgestemd

Verloop eventuele eerdere zwangerschappen            9 Maanden               Het kunnen inschatten of nader contact voor de start van de cursus wenselijk is

Geschatte bevaldatum                                                 9 Maanden               Het kunnen inschatten hoe de cursusinhoud op jouw situatie kan worden afgestemd

Het hoeveelste kindje je verwacht                              9 Maanden                Het kunnen inschatten hoe de cursusinhoud op jouw situatie kan worden afgestemd

Delen van persoonsgegevens met derden

Aveta Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aveta Rotterdam heeft een cookiebeleid en -verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aveta Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aveta-rotterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Aveta Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aveta Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aveta-rotterdam.nl